Lühidalt projektist IG4L2L (Inspireeriv juhis kuidas õppida õppima)

Inspireeriv juhis kuidas õppida õppima (IG4L2L) on enese õpioskuste hindamise küsimustiku on-line versioon 5-s keeles (inglise, saksa, eesti, leedu ja hispaania keeles), mis võimaldab täiskasvanud õppijatel oma õpioskusi hinnata ning annab soovitusi õppimisvõime arendamiseks.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18. detsembri 2006 soovitustele võtmepädevuste kohta elukestvas õppes 2006/962/EÜ on õppima õppimise võime oskus oma õppimist korraldada ja jätkata, sealhulgas tõhusalt hallata oma aega nii individuaalselt kui rühmades. See pädevus hõlmab oma õppeprotsessi ja vajaduste teadvustamist, saadaolevate võimaluste kindlakstegemist ja võimet õppida ületama takistusi selleks, et edukalt õppida. Õppimisoskus on järjepidev teadmiste omandamise oskus. Pädevus eeldab teadlikkust oma õpiprotsessist, vajadustest ja võimalustest ning oskust kõrvaldada takistused eduka õppimise teelt.

IG4L2L on mõeldud täiskasvanud õppijate enesearendamiseks, kuid seda saavad kasutada ka õpetajad ja koolitajad, et julgustada õppijaid arendama oma õpioskusi. Õppijatele, kelle õppima õppimise võime on madal võib olla seda raske kasutada ilma õpetaja/koolitaja abita. Siit leiad rohkem teavet õppima õppimise pädevuse kohta ja materjale õpetajatele ja koolitajatele, kuidas küsimustikku kasutada.

Lähtudes 2006.a. soovitustest elukestva õppe võtmepädevuste kohta koosneb õppima õppimise pädevus viiest võimest:

  1. Oskusest ennast motiveerida ja arendada oma enesehinnangut;
  2. Suutlikkusest sõnastada oma õpikogemusi;
  3. Võimest planeerida oma aega;
  4. Võimest korrastada informatsiooni;
  5. Suutlikkust õppida rühmas.

Inspireeriv juhis kuidas õppida õppima (IG4L2L) on Erasmus + täiskasvanuhariduse programmi strateegilise partnerluse tulemus (2016-1-LT01-KA204-023137).

Inspireeriv juhis kuidas õppida õppima (IG4L2L) on loodud projekti partnerite ja ekspertide töörühma poolt:

Arūnas Bėkšta (töögrupi juht)
Dr. Vilija Lukošūnienė
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija,
Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon, projekti koordinaator (Vilnius, Leedu)
Maire Loor
Maire Sander
Tiina Jääger
Eesti Vabaharidusliit MTÜ, koondab vabahariduslikke koolituskeskusi. (Tallinn, Eesti)
Francisco Javier Aribau Gimenez
Maria del Carmen Ureta Gerez
Helena Frías Ruiz
Fundación El Tranvía on organisatsioon, mis tegeleb sotsiaalsete probleemidega ühiskonnas. (Zaragoza, Hispaania)
Greta Richter
Inga Kugler
Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung gemeinnütsige GmbH, täiskasvanute koolituskeskus (Hannover, Saksamaa)